Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka Prywatności

Formularz zapytania RODO

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania przez AMB s.c. z siedzibą w Gdyni danych osobowych użytkowników sklepu internetowego, dostępnego pod adresem sklep.amb24.pl.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych AMB s.c. z siedzibą w Gdyni jest Inspektor Ochrony Danych, [AMB24], e-mail: [[email protected]],

I. Definicje

Administrator – AMB s.c. Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, NIP 586-001-20-86, tel. 58 664 94 55, e-mail: [email protected]

Cookies - Dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis - Serwis internetowy, dostępny pod adresem aklep.amb24.pl, umożliwiający rejestrację profilu Użytkownika w Systemie, dostęp Użytkownika do profilu w Systemie, jak również zakup produktów i usług za pośrednictwem Systemu.

System - System sprzedaży Vendero, w oparciu o który Administrator zarządza sprzedażą za pośrednictwem Serwisu oraz stacjonarnej sieci sprzedaży.

Urządzenie - Elektroniczne urządzenie końcowe, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron Serwisu.

Użytkownik - Osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, z którą została zawarta lub może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również osoba fizyczna, której konto w Systemie zostaje utworzone w związku zakupem biletu lub karnetu w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Produktów i usług.

RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Impreza masowa -  Mecz piłki nożnej, którego organizatorem jest Administrator, stanowiący masową imprezę sportową w rozumieniu art. 3 pkt 3) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.).

Regulamin - Regulamin sprzedaży, który określa zasady zakładania i prowadzenia profilu Użytkownika w Systemie, a także sprzedaży produktów i usług oraz w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji, dostępny pod adresem [Al. Zwycięstwa 236].

UBIM  - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.).

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

(a) świadczenia na rzecz Użytkowników usługi prowadzenia bezpłatnego profilu utworzonego w Systemie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, umożliwiającego zakup produktów i usług za pośrednictwem Serwisu oraz w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji; Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy;

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika. Zgoda ta może być przez Użytkownika wycofana w każdym czasie.

2. Administrator, po zakończeniu świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1(a) powyżej może przetwarzać dane Użytkownika w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzanie są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

3. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przez Administratora przetwarzane w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorcy.

III. Rodzaje i źródła danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

1. Administrator w ramach poszczególnych celów przetwarzania danych przetwarzać może dane osobowe Użytkownika:

(a) Podane przez Użytkownika w związku z rejestracją profilu użytkownika w Systemie za pośrednictwem Serwisu;

(b) Pozyskane od Użytkownika podczas rejestracji profilu w Systemie dokonanej w ramach zakupu przez użytkownika Biletu lub Karnetu w ramach stacjonarnej sieci dystrybucji Produktów i usług;

(c) Związane z aktywnością Użytkownika w Systemie, w tym zakupami Produktów i usług dokonanymi przez Użytkownika oraz dokonaną przez Użytkownika edycją profilu w Systemie.

2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, obejmują:

(a) Imię i nazwisko;

(b) Numer NIP lub PESEL

(c) Adresu do korespondencji – w przypadku, jeśli Użytkownik wybrał opcję dostawy Karnetu drogą korespondencyjną;

(d) Adresu e-mail – w przypadku, jeśli Użytkownik dokonuje rejestracji profilu za pośrednictwem Serwisu lub jeśli wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego Administratora i wyraził zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną.

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa, opisane poniżej.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika i do uzyskania dostępu do tych danych.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

4. W odniesieniu do danych przekazanych Administratorowi w sposób automatyczny – Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do ich przekazania bezpośrednio do innego administratora danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

5. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w każdym czasie, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dniem wycofania zgody.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Odbiorcy danych

Poniżej określono odbiorców oraz kategorie odbiorców, którzy mogą uzyskać dostęp do danych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora.

1. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług w zakresie przechowywania (hostingu) danych, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w powyższym zakresie, którym jest Operator.

2. Dane osobowe Użytkownika, który dokonał zakupu Produktów i usług za pośrednictwem Serwisu, mogą być przekazywane PayU S.A., jako podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w zakresie dostarczania rozwiązań umożlwiających dokonywanie płatności internetowych za Bilety i Karnety zakupione za pośrednictwem Serwisu.

Witryna stworzona na platformie